Dostava robe

 • Dostavu robe vršimo preko kurirskih službi. Najčešće je to Post express, ali ne isključujemo mogućnost isporuke preko drugih kompanija. Ukoliko kupac izričito zatraži dostavu preko neke druge kompanije sa kojom Music Trade ima ugovor ili partnerski odnos roba će, ukoliko je to moguće, biti isporučena po kupčevoj želji i o trošku kupca ukoliko nije drugačije dogovoreno.
 • Roba će biti isporučena tek nakon evidencije avansne uplate od strane kupca (ukoliko nije drugačije dogovoreno).
 • Dostavu robe uvek plaća kupac (ukoliko nije drugačije dogovoreno) po pravilima kurirske službe koja vrši dostavu. Cenu dostave robe određuje kurirska služba preko koje se vrši dostava. Music Trade ne učestvuje niti se dodatno zaračunava u troškove dostave robe. Music Trade može snositi troškove dostave samo ukoliko je to dogovoreno ili je sastavni deo neke reklamne kampanje, akcije i sl.
 • Music trade nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nakon preuzimanja robe od strane kupca, kurirske službe kao ni za eventualni gubitak, krađu i sl.
 • Music trade je obavezan da pažljivo zapakuje i na vreme isporuči robu po dogovoru sa kupcem.
 • Music Trade nije odgovoran za kašnjenje pri dostavi robe ako je kašnjenje prouzrokovano od strane kurirske službe, ili trećeg lica. Music trade takođe nije odgovoran ako je kašnjenje prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem robe od strane kurirske službe ili samog kupca.
 • Music Trade ima pravo da, ukoliko je to potrebno, dodatno naplati pakovanje i druge obaveze nastale pri dostavi robe (koje se ne tiču kurirske službe) ali uz konsultacije sa kupcem i prethodno obaveštenje. Troškovi dodatnog pakovanja, kao i ispisivanje formulara i sl. koje naplaćuju pojedine kurirske službe snosi kupac po cenovniku koji određuje dotična kurirska služba.
 • Najveći broj paketa Music Trade isporučuje preko Post express kurirske službe te istu preporučuje ali kupac nije obavezan da istu koristi.

Osiguranje robe je moguće, ali je potrebno posebno naglasiti prilikom slanja porudžbine. Osiguranje se tarifira u skladu sa cenovnikom kurirske službe koja će preuzeti predmetnu pošiljku

Povraćaj robe

 • Roba može biti vraćena Music Trade-u samo ako podleže garanciji i to usled kvara u garantnom roku uz garanciju izdatu od strane ovlašćene prodavnice, overenu i uz račun. Uslovi garancije su ispisani na garatnom listu koji je overen i izdat uz račun. Garantni list se obavezno izdaje uz robu koja podleže garanciji (roba kao na primer: žice za gitaru, trzalice, kablovi, kaiš za gitaru, trske za klarinet… ne podleže garanciji i garantni list se ne izdaje).
 • Pre povraćaja robe, kupac je dužan da obavesti Music Trade e-mailom, faxom ili poštom u pisanoj formi o vrsti ili opisu kvara i razlogu za povraćaj. Nakon toga Music Trade može zatražiti od kupca ispunjavanje formulara koji je obavezan u pojedinim slučajevima prilikom postupka reklamacije u garantnom roku. Tek nakon odobrenja od strane Music Trade-a kupac može izvršiti povraćaj robe.
 • Troškove povraćaja robe snosi kupac. Music Trade ni u kom slučaju ne učestvuje u troškovima vraćanja robe.
 • Music Trade ne snosi troškove eventualnog gubitka dobiti kupca usled kvara robe i nije dužan odmah zameniti robu, niti odmah izvršiti povraćaj sredstava kupcu.  Music Trade je dužan da ispuni uslove iz garantnog lista u skladu sa zakonom.
 • Za proizvode za koje se ne izdaje garantni list primenjuje se pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca za robu.
 • Povraćaj robe ne može biti izvršen za proizvode koji su kupljeni kod naših franšiznih i veleprodajnih Za te proizvode svoja prava možete ostvariti kod prodavca gde je proizvod kupljen ili u ovlašćenom servisu koji je naveden u garantnom listu.

Prema svakoj drugoj robi koja bude vraćena a ne podleže garanciji (kao što je opisano u čl. 2.1. i u garantnom listu), bez ranijeg dogovora ili saglasnosti, Music trade će postupiti po svom nahođenju tj. po odluci direktora ili drugog ovlašćenog lica.