Politika privatnosi

Informacije o zaštiti podataka o ličnosti

  1. Uvod

U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) objašnjeno je na koji način kompanija Music Trade doo, Šafarikova 20, Novi Sad  prikuplja Vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim.

Kompanija Music Trade doo je posvećena zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo Vaše podatke i na koji način će biti upotrebljeni. Što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo Music Trade doo je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci (u daljem tekstu: “Rukovalac”).

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite ispod navedene kontakt podatke Rukovaoca i/ili lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Podaci Rukovaoca:

Poslovno ime: Music Trade instruments & more doo

Adresa: Šafarikova 20, Novi Sad

Kontakt podaci: telefon: 011/ 4084 932; e-mail: [email protected] (raspoloživost: radni dani od 8h do 14h)

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:

Ime i prezime: Viktor Leštar

Telefon: 011/ 4084 932

E-mail: [email protected] (raspoloživost: radni dani od 8h do 14h).

 

 

 

  1. O prikupljanju podataka (osnov i svrha prikupljanja)

Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe Vas kao potrošača, ili za naše poslovanje (npr. kada kupujete i/ili naručujete proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrujete za program lojalnosti, kada se pretplatite na naš bilten (newsletter), kada popunjavate ankete za potrošače ili nam date povratne informacije o našoj robi i uslugama, itd.).

Vaše lične informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili popunite određeni formular.

Pravni osnov za prikupljanje podataka radi kupoprodaje je ugovor o kupoprodaji, dok osnov za prikupljanje ostalih podataka (podaci za programe lojalnosti i sl.) može biti pristanak ili ispunjenje zakonskih obaveza.

Svrha obrade podataka o ličnosti je ispunjavanje legitimnih interesa posetilaca web – stranice, koji su svojim dolaskom na nju i odabirom stranica za čitanje i informisanje, pokazali interes i potrebu za informacijama koje se nude na web – stranici. Vaše lične podatke koristimo uglavnom za izvršavanje ugovornih obaveza prema Vama, ali ponekad ih koristimo i za poboljšanje iskustva kupovine, za direktan marketing, ili iz bezbednosnih razloga. Obrada podataka može se sprovoditi i u druge svrhe za koje je dat pristanak posetioca web – stranice, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti, odnosno u druge svrhe u skladu sa važečim zakonodavstvom.

Nećemo koristiti Vaše lične podatke u marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu. Ukoliko želite da Vam šaljemo pojedinosti o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo Vas da se prijavite prilikom pristupanja programu lojalnosti. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Rukovalac ih čuva na adekvatan način.

  1. Kategorije podataka koje su predmet obrade

Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo od potrošača su: ime i prezime, adresa, kontakt e-mail adresa i broj telefona, preferirani jezik, adresa plaćanja, adresa isporuke, finansijske informacije, uključujući informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, ili druge informacije koje se tiču plaćanja, a koje navodite prilikom popunjavanja formulara na www.vrtidom.rs sajtu, odnosno plaćanja na sajtu ili kada komunicirate sa nama putem telefona ili elektronske pošte; Vaše prethodne kupovine proizvoda i usluga, i ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi.

Neke informacije o Vama prikupljaju se ili se mogu prikupljati i prilikom posete www.vrtidom.rs sajtu (IP adresa uređaja, pretraživač koji koristite, operativni sistem računara koji podržava Vaš računar i ime provajdera). Navedeni podaci čuvaju se u svrhu uspostavljanja veze, korišćenja sajta i procene bezbednosti i stabilnosti sistema. Ovi podaci će se obrađivati po osnovu legitimnog interesa Rukovaoca. Pored navedenih podataka posetom sajtu mogu se prikupljati dodatni podaci a za određenu svrhu, o čemu ćemo Vas obavestiti najkasnije u vreme prikupljanja (npr. za vršenje prodaje putem interneta, za čuvanje šoping liste koju ste kreirali, itd.). U ovom slučaju, ukoliko nam ne pružite određene informacije, što je Vaše pravo, to može ograničiti mogućnost obavljanja kupovine preko interneta, ili smanjiti nivo iskustva kupovine.

Sve navedene kategorije podataka obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima kojima se uređuje obrada podataka. Svrhu obrade konretno i izričito predviđamo ovom Politikom i lične podatke potrošača ne koristimo na način koji nije u skladu sa opisanom svrhom. Sve kategorije podataka o ličnosti koje prikupljamo su primerene svrsi obrade, odnosno prikupljamo samo bitne i neophodne podatke kako bi se ostvarila svrha obrade. Mi kao rukovaoci se, u obradi podataka, ponašamo odgovorno te se trudimo da primenom razumnih mera i rokova uklonimo netačne podatke o ličnosti, a sve prikupljene podatke čuvamo samo u onom roku koji je neophodan radi njihove obrade. Takođe, obezbeđujemo obradu u skladu sa važećim zakonskim propisima te utvrđujemo mere zaštite od neovlašćene obrade, slučajnog gubitka ili uništenja podataka primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Rukovalac će Vaše podatke o ličnosti čuvati do ispunjenja specifične svrhe za koju se podaci obrađuju. Podaci koji se prikupljaju po osnovu pristanka čuvaju se do ispunjenja svrhe ali najduže do opoziva pristanka. Izuzetno, ukoliko je čuvanje određenih podataka u dužem roku propisano zakonom, odnosno, ukoliko je neophodno radi ispunjenja pravnih obaveza Rukovaoca, Rukovalac će biti prinuđen da takve podatke čuva do isteka zakonom propisanih rokova, odnosno ispunjenja zakonskih obaveza.

  1. Prava lica na koje se podaci odnose

Vaše je pravo da Vam se na mogućnost ostvarivanja Vaših prava ukaže na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, a posebno ako se radi o informaciji koja je namenjena maloletnom licu te je stoga, naša Politika privatnosti sačinjena u ovom obliku.

Vaše je pravo da zatražite da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, da Vam damo kopiju prikupljenih podataka, da zatražite ispravku netačnih ili dopunu tačnih podataka, da zatražite brisanje podataka, odnosno da ograničite prikupljanje pojedinih kategorija podataka, na određenim procesima, ili u potpunosti.

Takođe, Vaše je pravo da budete obavešteni o svakom brisanju ili ispravci i ograničenjem obrade Vaših podataka (osim ukoliko je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava), da za svaku obradu podataka koja se zasniva na pristanku, opozovete pristanak u bilo koje doba, da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima.

Imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka koja se zasniva na zakonskim osnovama koje Rukovalac smatra legitimnim. Takođe, Vi imate pravo da podnesete prigovor protiv odluke doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Vas ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj. Ovo pravo se ne primenjuje ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora sa Rukovaocem. Rukovalac se može opredeliti za automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje, u svrhu dobijanja analitičkih i statističkih podataka a u cilju unapređenja svojih ponuda. Ukoliko Rukovalac primeni navedeni način obrade podataka obavestiće Vas unapred o logici koja se pri tome koristi i značaju i posledicama te obrade po Vas.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše lične podatke, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

  1. O bezbednosti podataka

Podaci o ličnosti posetioca web – stranice biće skladišteni u skladu sa politikom servisa Google Analytics, Facebook i Instagram servisa.

Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti uzimamo u obzir i pratimo nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjujemo verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode posetilaca web – stranice.

Web – stranica je obezbeđena SSL sertifikatom, i postavljen je na shared hosting platformu hosting kompanije _____.

Ukoliko dođe do ugroženosti podataka Rukovalac će preduzeti neophodne mere koje mu nalaže zakon u smislu obaveštavanja Poverenika i posetioca, ako je primenljivo, kao i zaštite podataka. U slučaju nepostupanja u zakonom predviđenom roku za obaveštavanje Poverenika, Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje. Rukovalac nije dužan da pruži obaveštenja ukoliko je već preduzeo mere zaštite, ako bi obaveštavanje predstavljalo nesrazmerno veliki trošak vremena i novca, ali ako je obaveštenje izvršio putem drugih sredstava informisanja uključujući i web – stranicu.

Rukovaocu je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše lične podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

Pored navedenog, možemo dati Vaše lične podatke našim pouzdanim partnerima koji održavaju naše IT sisteme ili koji Vam pružaju usluge u ime Rukovaoca. Na primer, za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u on line prodavnici ili van nje. Ovi pružaoci usluga su, međutim, prema relevantnim propisima i sporazumima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu sa našim smernicama, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti obrađeni izvan Republike Srbije i Evropske unije, u svemu u skladu sa propisima koji su na snazi u Republici Srbiji i zemljama članicama Evropske unije.

  1. Kolačići

Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, sajt www.vrtidom.rs koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje Vaš internet pretraživač smešta na računar ili mobilni uređaj pri poseti web-stranici i kojima kasnije možemo pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima sa našeg sajta, možete pretraživati bez poteškoća i možete videti rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju šta interesuje Vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve. Pomoću kolačića web-stranica pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i ostalih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tokom dužeg perioda, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-stranicu odnosno pri pregledanju njegovih različitih stranica.

Web stranica www.vrtidom.rs upotrebljava kolačiće i slične tehnologije za nekoliko svrha, zavisno od konteksta ili proizvoda, uključujući:

 –   privremene korisničke kolačiće unosa (session-id) i/ili trajne kolačiće ograničene na nekoliko sati (koristimo ih za čuvanje vaših preferencija i postavki na Vašem uređaju te za poboljšavanje Vašeg korisničkog iskustva). Na primer, čuvanje vaših ličnih preferencija u kolačićima Vam omogućuje da ne morate stalno iznova postavljati preferencije;

–       kolačiće za proveru autentičnosti, koji se koriste za autentifikacijske usluge, tokom trajanja pregleda stranice. Taj vam kolačić omogućuje kretanje od stranice do stranice bez potrebe za ponovnim prijavljivanjem na svakoj stranici;

–     korisničke bezbednosne kolačiće, koji se koriste za otkrivanje zloupotreba autentičnosti, ograničenog trajanja – koristimo ih za obradu informacija koje nam omogućuju sigurnost te za utvrđivanje prevare i zloupotrebe;

–         kolačiće multimedijskih sadržaja, kao što su kolačići za flash player, za vreme trajanja pregleda stranice;

–      kolačiće omogućavanja učitavanja, tokom trajanja pregleda stranice – koristimo ih da bismo zapamtili informacije koje nam dajete, te podatke smeštamo u kolačić kako bismo mogli zapamtiti te podatke.

Uz navedeno koristimo i kolačiće trećih strana za deljenje dodataka društvenih mreža, za prijavljene članove društvene mreže – neka naša web mesta uključuju kolačiće društvenih mreža (Facebook, Instagram), uključujući one koji korisnicima koji su prijavljeni na društvenu mrežu omogućuju deljenje sadržaja preko te mreže. To se događa na web stranicama koje vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko delite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ dugmeta).

 

Kako upravljati kolačićima trećih strana možete saznati na njihovim web stranicama:

 

    o korišćenju kolačića od strane Facebook-a i načinu na koji ih možete regulisati možete saznati na https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/

    o korišćenju kolačića od strane Instagrama i načinu na koji ih možete regulisati možete saznati na https://help.instagram.com/1896641480634370

Facebook i Instagram primaju Vaše lične podatke kada posetite te web stranice i aplikacije, uključujući podatke o uređaju i podatke o vašoj aktivnosti bez ikakvog dodatnog delovanja s Vaše strane. Music Trade doo ne može uticati na obradu ličnih podataka koju vrše treća lica. Music Trade doo kolačiće ne koristi za druge svrhe osim zakonom predviđenih svrha i onih opisanih u ovoj Politici.

 

  1. Obrada porudžbina i pružanje usluga

 

Kada obavite kupovinu lično putem www.vrtidom.rs sajta, u zavisnosti od slučaja, od Vas se može tražiti da ostavite određene lične podatke koji su neophodni za pravilno izvršenje kupovine. Ovo će se, naročito, dogoditi ukoliko pored kupovine naših proizvoda, odaberete da koristite uslugu isporuke. Isto tako, da bismo obradili Vašu narudžbinu, i proverili da su lični i finansijski podaci koje ste nam dostavili tačni, koristimo sisteme plaćanja trećih lica, kako bi se osiguralo da uplata bude izvršena bezbedno i da Vaši podaci nisu lažno upotrebljeni. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje processor platnih kartica, Raiffeisen banka a.d. Beograd pa se procedura naplate obavlja na stranicama pomenute banke. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Kako bismo se postarali da proizvodi i usluge koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, sarađujemo sa pouzdanim eksternim partnerima i delimo sa njima neke od Vaših ličnih podataka koji su neophodni za pružanje odgovarajućih usluga (npr. vaše ime, adresu isporuke, i preferencije u vezi sa isporukom koje ste naveli, kao što je vreme dana u toku kog želite da dobijete isporuku). U to ime, dostava porudžbine sprovodi se putem kurirske službe D express, kao kurirskog servisa JD express, a troškove isporuke snosi kupac, po važećem cenovniku kurirskog servisa. Pravni osnov za obradu navedenih podataka o ličnosti je izvršenje ugovora o kupoprodaji, odnosno preduzimanje potrebnih radnji pre zaključenja ugovora, a u skladu sa Zakonom.

 

  1. Marketing i link-ovanje do drugih web – stranica

 

Naša web – stranica može sadržati linkove ka, i od sajtova trećih lica. Ova Politika se primenjuje samo na ovaj sajt, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da pročitate politike privatnosti na datim sajtovima.

Takođe, u cilju unapređenja Vašeg zadovoljstva u korišćenju naših usluga, Rukovalac bi želeo da Vam šalje informacije o proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani. Međutim, dozvoljeno nam je da Vam šaljemo takav marketinški materijal samo ukoliko se Vi za to odlučite. Imajte na umu da, čak i ukoliko ste dali saglasnost da primate naše marketinške poruke, možete jednostavno da se odjavite u nekom kasnijem trenutku. Imate pravo da nas sprečite, u bilo kom trenutku, da Vas kontaktiramo u marketinške svrhe. Ukoliko više ne želite da budete kontaktirani u marketinške svrhe, kliknite na dugme za odjavu na kraju naše marketinške poruke (mejl/bilten) koje budete dobijali.

 

  1. Ostale lične informacije koje nam dostavite

 

Možete nam, na dobrovoljnoj osnovi, davati informacije u koje spadaju Vaše preferencije po pitanju proizvoda, kao što su razlozi iz kojih kupujete određeni proizvod, podaci o Vašoj porodici i načinu života – zahvaljujući ovome, možemo saznati više o Vašim preferencijama koje se tiču kupovine, i dodatno unaprediti Vaše iskustvo kupovine.

 

  1. Završne odredbe – Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

 

Ova Politika stupa na snagu dana 26.06.2023. godine.

Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu web – stranicu.

 

0